Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unbeneficial
/'ʌnbeni'fiʃəl/
Jump to user comments
tính từ
  • không có lợi, không có hiệu quả, ít bổ ích
    • unbeneficial treatment
      cách điều trị không có hiệu quả
Comments and discussion on the word "unbeneficial"