Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unblighted
/'ʌn'blaitid/
Jump to user comments
tính từ
  • không tàn rụi, không vàng úa (lúa)
  • (nghĩa bóng) hoàn toàn
    • unblighted happiness
      hạnh phúc toàn toàn
Comments and discussion on the word "unblighted"