Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
uncared-for
/'ʌn'keədfɔ:/
Jump to user comments
tính từ
  • lôi thôi, lếch thếch
  • không ai chăm sóc, bỏ bơ vơ (đứa trẻ)
  • bị coi thường
Related search result for "uncared-for"
Comments and discussion on the word "uncared-for"