Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
undulatory
/'ʌndjulətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • gợn sóng, nhấp nhô
  • (thuộc) sóng
    • undulatory theory of light
      giả thuyết sóng về ánh sáng
Comments and discussion on the word "undulatory"