Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unfadingness
/ʌn'feidiɳnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không héo, tính không tàn đi
  • tính không phai
  • tính không phai nhạt; tính không quên được
Comments and discussion on the word "unfadingness"