Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vénérer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tôn kính
  • Vénérer un bienfaiteur
   tôn kính một ân nhân
 • tôn sùng, sùng bái
  • Vénérer un saint
   tôn sùng một vị thánh
Related words
Comments and discussion on the word "vénérer"