Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
va-nu-pieds
Jump to user comments
danh từ không đổi
  • (thân mật) kẻ khố rách áo ôm
Related search result for "va-nu-pieds"
Comments and discussion on the word "va-nu-pieds"