Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
variety show
/və'raiəti'ʃou/ Cách viết khác : (variety_entertainment) /və'raiəti,entə'teinmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • (sân khấu) cuộc biểu diễn nhiều môn (ca, nhạc, múa, xiếc...) ((cũng) variety)
Related search result for "variety show"
Comments and discussion on the word "variety show"