Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vichyssois
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) Vi-si (Pháp)
danh từ giống đực
  • người ủng hộ chính phủ Vi-si (của Pháp thời bị Đức chiếm đóng)
Comments and discussion on the word "vichyssois"