Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
vui mồm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • như vui miệng
  • régaler son palais
    • Ăn vài củ lạc rang cho vui mồm
      prendre quelques cacachuètes torréfiés pour régaler son palais
Comments and discussion on the word "vui mồm"