Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wax doll
/'wæksdɔl/
Jump to user comments
danh từ
  • búp bê sáp
  • (nghĩa bóng) người đàn bà xinh đẹp nhưng không tinh anh
Related search result for "wax doll"
  • Words contain "wax doll" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    búp bê âu yếm
Comments and discussion on the word "wax doll"