Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wrapt
/ræpt/ Cách viết khác : (wrapt) /ræpt/
Jump to user comments
tính từ
 • sung sướng vô ngần, mê ly
 • chăm chú, say mê; để hết tâm trí vào
  • to be rapt in a book
   đang say mê đọc sách
  • rapt attention
   sự chăm chú mê mải, sự tập trung tư tưởng
Comments and discussion on the word "wrapt"