Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ác vàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ "Kim ô" chỉ mặt trời, theo truyền thuyết trên mặt trời có con quạ vàng
Related search result for "ác vàng"
Comments and discussion on the word "ác vàng"