Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ái phi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Vợ lẽ yêu quý của vua chúa (thường dùng để xưng gọi).
Related search result for "ái phi"
Comments and discussion on the word "ái phi"