Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
án ngữ
Jump to user comments
verb  
  • To obstruct the access into
    • đêm qua, cảnh sát cơ động án ngữ đường vào bãi biển ABC
      last night, mobile police obstructed the access into the ABC beach
Related search result for "án ngữ"
Comments and discussion on the word "án ngữ"