Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
âm hồn
Jump to user comments
noun  
 • Soul, wraith, manes
  • miếu âm hồn
   A small temple (for the souls of) the dead
  • các âm hồn vất vưởng vẫn vật vờ trên trái đất
   lost souls still walking the earth
  • Ngày cúng các âm hồn
   All Souls' Day
Related search result for "âm hồn"
Comments and discussion on the word "âm hồn"