Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
âm hộ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Bộ phận ngoài của cơ quan sinh dục nữ và thú giống cái.
Related search result for "âm hộ"
Comments and discussion on the word "âm hộ"