Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ân huệ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. ơn to lớn ở trên ban xuống: ban ân huệ được hưởng ân huệ.
Related search result for "ân huệ"
Comments and discussion on the word "ân huệ"