Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
équipage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đoàn thủy thủ; phi đoàn
 • (kỹ thuật) trang bị, dụng cụ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đoàn tùy tùng
 • (từ cũ nghĩa cũ, quân sự) xe cộ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) quần áo
  • Somptueux équipage
   quần áo sang trọng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hoàn cảnh, tình cảnh
  • Piteux équipage
   tình cảnh đáng thương
Related search result for "équipage"
Comments and discussion on the word "équipage"