Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étranglement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bóp cổ, sự chẹt cổ, sự thắt cổ
  • étranglement d'un condamné
   sự thắt cổ một tội nhân
 • (y học) sự thắt nghẹt
 • chỗ thắt; eo
  • étranglement entre le thorax et l'abdomen d'un insecte
   chỗ thắt giữa ngực và bụng sâu bọ
  • étranglement d'une vallée
   chỗ eo của một thung lũng
 • (nghĩa bóng) sự bóp nghẹt
  • étranglement des libertés
   sự bót nghẹt tự do
Related search result for "étranglement"
 • Words contain "étranglement" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  nghẹt thắt
Comments and discussion on the word "étranglement"