Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ê ẩm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. trgt. Đau âm ỉ kéo dài: Những bước chân ê ẩm lại lê đi (Ng-hồng).
Related search result for "ê ẩm"
Comments and discussion on the word "ê ẩm"