Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ông cụ non
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người còn ít tuổi mà giọng lưỡi đã như một người già.
Related search result for "ông cụ non"
Comments and discussion on the word "ông cụ non"