Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Anh Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Huyện trung du phía tây nam tỉnh Nghệ An, trải dài theo dọc hai bờ sông Lam. Diện tích 606,11 km2. Số dân 102161 (1993), gồm các dân tộc: Thái, Kinh. Địa hình đồi thoải lượn sóng. Đất rừng chiếm 80% diện tích
  • (huyện) t. Nghệ An
  • (thị trấn) h. Anh Sơn, t. Nghệ An
  • (xã) h. Tĩnh Gia, t. Thanh Hoá
Related search result for "Anh Sơn"
Comments and discussion on the word "Anh Sơn"