Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ý nghĩ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt Điều tự mình nghĩ ra: Tôi có ý nghĩ là ta không nên làm việc đó.
Related search result for "ý nghĩ"
Comments and discussion on the word "ý nghĩ"