Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
ăn giá
Jump to user comments
verb  
  • To strike a bargain, to come to terms
    • nhà xuất khẩu Việt Nam và nhà nhập khẩu nước ngoài đã ăn giá với nhau
      the Vietnamese exporter and the foreign importer have struck a bargain (have come to terms)
Related search result for "ăn giá"
Comments and discussion on the word "ăn giá"