Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ăn hỏi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Đến nhà người con gái để xin cưới: Mới ăn hỏi được mấy hôm đã tổ chức lễ cưới.
Related search result for "ăn hỏi"
Comments and discussion on the word "ăn hỏi"