Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ăn tiêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Chi tiêu cho đời sống hằng ngày. Ăn tiêu dè sẻn.
Related search result for "ăn tiêu"
Comments and discussion on the word "ăn tiêu"