Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
đá bóng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Nói cuộc thể thao hai bên đá quả bóng vào gôn của nhau: Vừa đá bóng vừa thổi còi (tng).
Related search result for "đá bóng"
Comments and discussion on the word "đá bóng"