Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đá hoa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Đá vôi bị biến chất, kết tinh cao độ, thường có vân đẹp.
Related search result for "đá hoa"
Comments and discussion on the word "đá hoa"