Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đá vôi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Thứ đá thành phần chủ yếu là các bon-nát can-xi: Nung đá vôi để có vôi.
Related search result for "đá vôi"
  • Words pronounced/spelled similarly to "đá vôi"
    A Vao ái phi
Comments and discussion on the word "đá vôi"