Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đánh đố
Jump to user comments
 
  • Bet
    • đánh đố nhau xem đội bóng nào thắng
      To bet on a football team
Related search result for "đánh đố"
Comments and discussion on the word "đánh đố"