Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đại sứ
Jump to user comments
 
 • Ambassador
  • Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
   Ambassador plenipotenary and extraordinary
  • Đại sứ lưu động
   Rovingambassador, ambassador at large
Related search result for "đại sứ"
Comments and discussion on the word "đại sứ"