Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đồ bỏ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Lời chê một kẻ hư hỏng về nhiều mặt: Bố mẹ nó đã coi nó là đồ bỏ.
Related search result for "đồ bỏ"
Comments and discussion on the word "đồ bỏ"