Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
ước mơ
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • rêver
  • Ước mơ một cuộc sống thanh bình
   rêver d'une vie paisible
 • rêve
  • Những ước mơ của tuổi trẻ
   les rêves de la jeunesse
Related search result for "ước mơ"
Comments and discussion on the word "ước mơ"