Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ấn tượng
Jump to user comments
noun  
 • Impression
  • bài diễn văn của ông ta đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người nghe
   his speech made a strong impression on the audience
  • cuộc gặp gỡ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc
   the meeting has left deep impressions
  • trường phái ấn tượng
   impressionism
  • nghệ sĩ phái ấn tượng
   impressionist
Related search result for "ấn tượng"
Comments and discussion on the word "ấn tượng"