Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ốt dột
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (đph) t. Xấu hổ, ngượng nghịu : Làm như thế thì ốt dột quá.
Related search result for "ốt dột"
Comments and discussion on the word "ốt dột"