Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abandonner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bỏ rơi, ruồng bỏ, từ bỏ
  • Abandonner ses enfants
   bỏ rơi con cái
  • Abandonner ses privilèges
   từ bỏ đặc quyền
  • Abandonner ses devoirs
   bỏ nghĩa vụ
  • Abandonner son drapeau
   đào ngũ
 • nhường cho, chịu thua
  • Abandonner le pouvoir à quelqu'un
   nhường quyền cho ai
  • Je vous abandonne ce point
   tôi chịu thua anh điểm ấy
 • buông, thả lỏng
  • Abandonner les rênes
   thả lỏng dây cương
nội động từ
 • (thể thao) bỏ cuộc
  • Coureur qui abandonne
   người chạy đua bỏ cuộc
Related search result for "abandonner"
Comments and discussion on the word "abandonner"