Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
décider
Jump to user comments
ngoại động từ
 • quyết định
  • L'éducation décide la progrès des peuples
   nền giáo dục quyết định sự tiến bộ của các dân tộc
 • thuyết phục
  • Décider quelqu'un à partir
   thuyết phục ai ra đi
 • phân xử
  • Décider un differend
   phân xử một vụ tranh chấp
nội động từ
 • định, quyết định
  • Décider de partir
   quyết định ra đi
 • định đoạt
  • Décider de la guerre ou de la paix
   định đoạt về chiến tranh hay hòa bình
Related search result for "décider"
Comments and discussion on the word "décider"