Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
rapprochement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự làm gần lại, sự xích gần lại, sự kéo gần lại, sự khít lại
  • Le rapprochement des lèvres d'une plaie
   sự khít lại của hai mép vết thương
 • sự giao hảo; sự trở lại thân thiện
  • Le rapprochement de deux pays
   sự trở lại thân thiện giữa hai nước
 • sự kết hợp, sự so
  • Le rapprochement de deux faits
   sự so hai sự việc
 • quan hệ gần gũi
  • Rapprochements entre deux événements
   quan hệ gần gũi giữa hai sự kiện
 • (nông nghiệp) sự xén cành xa
Related words
Comments and discussion on the word "rapprochement"