Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
séparation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • Séparation des éléments d'un mélange+ sự tách các yếu tố của một hỗn hợp
  • Séparation de pouvoirs
   sự phân quyền
  • Le jour de la séparation
   ngày biệt ly
 • sự chia rẽ; sự chia ly
  • Séparation entre deux amis
   sự chia rẽ giữa hai người bạn
 • tấm cách, vật ngăn; khoảng cách biệt
  • Enlever la séparation entre deux terrains
   bỏ vật ngăn giữa hai đám đất
  • séparation de corps
   sự biệt cư (giữa hai vợ chồng)
Related words
Related search result for "séparation"
Comments and discussion on the word "séparation"