Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bà Nà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Núi thuộc thành phố Đà Nẵng, đỉnh cao nhất 1487m, cách Cửa Hàn 27km về phía tây tây nam. Cấu tạo bằng đá granit. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, ở độ cao trên 1000m có rừng thông ba lá. Đường bộ tốt đến chân núi và đường ri đá tới độ cao 1000m
Related search result for "Bà Nà"
Comments and discussion on the word "Bà Nà"