Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bình Lôi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chữ trong Kinh thi nói con cái nhất nhất đều bẩm thụ ở cha mẹ, cũng giống như ve rượu con (bình) đều được rượu từ bình lớn (lôi) rót ra
Related search result for "Bình Lôi"
Comments and discussion on the word "Bình Lôi"