Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bóng hạc châu hoàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ sự xa xôi
  • Đời Tống, Tô Đông Pha khi bị trích xuống Hoàng Châu (làm quan có lỗi phải dời đến chổ xa xôi hay rừng thiêng nước độc gọi là bị trích), mùa thu cùng bạn đi chơi thuyền trên sông Xích Bích, thấy một con hạc bay qua trên thuyền
Related search result for "Bóng hạc châu hoàng"
Comments and discussion on the word "Bóng hạc châu hoàng"