Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bóng xé nhành dâu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bóng mặt trời gác lại trên ngọn tang du (dâu), tức cảnh trời chiều, chỉ tuổi già
  • Đỗ Phủ (Đường):
  • ế ế tang du nhật
  • Chiếu ngã chinh y thường. (Mặt trời chiều mờ mờ
  • Chiếu vạt chinh y của ta). Phan Trần:
  • Mẹ già bóng xế nhành dâu
  • Phòng khi sốt ruột váng đầu cậy ai. Vân Tiên:
  • Tuổi già bóng xế nhành dâu
  • Sớm xem tối xét ai hầu cho cha ?
Related search result for "Bóng xé nhành dâu"
Comments and discussion on the word "Bóng xé nhành dâu"