Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bạch Đằng Giang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Dòng sông chảy qua vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, đổ ra cửa Nam Triều. Nơi đây đã chứng kiến những chiến công lẫy lừng của dân tộc: Thế kỳ 10, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, thế kỳ 12 Trần Quốc Tuấn phá tan quân Nguyên
Related search result for "Bạch Đằng Giang"
Comments and discussion on the word "Bạch Đằng Giang"