Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bao Chưởng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tục Thông Chí: Bao Chưởng, người đất Hợp Phì đời Tống, tự Hy Nhân, đỗ tiến sĩ thời Tống Nhân Tông, làm tri phủ Khai Phong có tiếng là xét xử án giỏi, án khó mấy xét cũng ra. Tính ông cương nghị, không a dua. Các quý thích hoạn quan kính sợ ông mà không dám buông tuồng phóng đãng. ông rất ít cười, có tập sách nhan đề: "Long đồ công án"
Related search result for "Bao Chưởng"
Comments and discussion on the word "Bao Chưởng"