Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cà Ná
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cg. mũi Dinh) Mũi đất nhỏ cách Phan Rang 25km về phía nam, thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Điểm khô nhất ở Việt Nam, lượng mưa trung bình năm chỉ đạt 600-700mm, mùa khô kéo dài 9 tháng
  • Làng nổi tiếng về muối ở gần mũi Cà Ná, thuộc xã Diên Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Related search result for "Cà Ná"
Comments and discussion on the word "Cà Ná"