Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Càn Khôn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Kiền Khôn: Trời, đất
  • Đây là tên 2 quẻ trong Kinh dịch, tượng trưng trời, đất
  • Lời sớ của Trình Di nói: Càn là đầu muôn vật cho nên là trời, là dương, là cha... Khôn là quẻ đối nhau với Càn. Càn lấy chính bền làm trinh, không thì mềm thuận làm trinh. Việc làm của người quân tử mềm thuận mà lợi... Lợi cho muôn vật đều chủ ở khôn. Vì cuộc sinh thành đều là công của đất cỏ, nên khôn là đất, là âm, Là mẹ
  • Bích Câu Kỳ ngộ:
  • Ra vào kim khuyết quỳnh lân
  • Treo tranh Yên thủy, giắt bầu kiền khôn
Related search result for "Càn Khôn"
Comments and discussion on the word "Càn Khôn"