Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Côn Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thắng cảnh ở thôn Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bao gồm núi, rừng thông, khe suối, chùa, tháp... và nhiều di tích lịch sử. Côn Sơn là quê của Nguyễn Trãi, nơi ông ở thời nhỏ và lui về ở ẩn lúc tuổi già. Thời Trần, Côn Sơn là một trong ba trung tâm Phật giáo (Côn Sơn, Yên Tử, Quỳnh Lâm) có các vị sư tổ Trúc Lâm đến thuyết pháp trụ trì
  • x. Côn Đảo
Related search result for "Côn Sơn"
Comments and discussion on the word "Côn Sơn"