Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cầm Tháo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ả ca kỹ ở Tây Hồ thuộc đất Hàng Châu. Một lần tiếp văn sĩ Tô Đông Pha, nghe ông đọc 2 câu thơ: "Môn ngoại lãnh lạc yên mã hy, lão đại giá tác thương nhân phụ" (Ngoài cửa lạnh lùng xe ngựa vắng, tuổi giá duyên kết chú phường buôn.)
  • Cầm Tháo tỉnh ngộ bèn cắt tóc đi tu
Related search result for "Cầm Tháo"
Comments and discussion on the word "Cầm Tháo"